ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів та послуг

Викладений нижче текст, адресований необмеженому колу фізичних осіб, є офіційною публічною пропозицією від OSVČ Barachevskyi Stanislav, (надалі «Виконавець»), укласти Договір про надання консультаційних послуг, на визначених нижче умовах:


1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


1.1. В даному Договорі та вихідних або пов’язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт ­– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання консультаційних послуг, акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі.

1.1.2. Виконавець – OSVČ Barachevskyi Stanislav, що отримав від Клієнтів дозвіл на розміщення персональних/особистих даних за адресою https://barachevsky.com, в порядку визначеному умовами Правил інформаційного обслуговування.

1.1.3. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором. Повний перелік Послуг, що можуть надаватись Виконавцем, визначається відповідно до даних Прайс-листа Виконавця, що розміщений за адресою https://barachevsky.com.

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.5. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://barachevsky.com, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.7. Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом заповнення форми і оплатою обраних Клієнтом послуг.


2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані в Прайс-листі Виконавця, що розміщений за адресою https://barachevsky.com.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг, є вчинення Клієнтом Акцепту шляхом заповнення і оплати обраних послуг на сайті https://barachevsky.com.

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договором.

2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом заповнення форми зі своїми персональними даними, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, та оплати послуг.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.7. Послуги надаються Виконавцем особисто на сайті https://barachevsky.com.


3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором, та відповідно до Правил надання послуг.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) Виконавця.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.


3.2. КЛІЄНТ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом заповнення форми на сайті https://barachevsky.com.

3.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних для ідентифікації Клієнта.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору та Правилами обслуговування

3.2.4. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору та Правил надання послуг.

3.2.5. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.


3.3. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору та Правил надання послуг.

3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

3.3.4. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.2.6. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.

3.2.8. Призупинити надання Послуг Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил надання послуг.


3.4. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації на Сайті Виконавця .

3.4.5 . В разі порушення Клієнтом Правил надання послуг та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.


4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно Прайс-листа Виконавця, що розміщений на Сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг здійснюється після їх оплати в розмірі 100 % від вартості згідно Прайс-листа Виконавця на сайті.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються в українській гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

4.4. Повернення коштів виконується у таких випадках:

4.4.1. Відмова від замовлення через неможливість надання послуг Виконавцем;

4.4.2. Переплата (повертається надлишок).


5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Послуг викликані недотриманням письмових вказівок Виконавця, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред’явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власники сайту, на якому надаються послуги, поштові сервіси тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов’язання за цим Договором.

5.7. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.


6.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

6.1 Цей Договір набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

6.2 Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Договору та/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд.


7.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв’язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в електронному вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг та відправлені на адресу barachevsky.stanislav@gmail.com. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.


8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.


8.1. Сторони усвідомлюють, що послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України.

8.2. Місцем укладання угоди і місцем надання послуг Сторони домовилися вважати місце знаходження Виконавця, вказане в розділі 9 цього Договору.

8.3. Акцептуючи даний Договір Клієнт погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Клієнт також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції відповідних судів України.

8.4. Сторони цього Договору вирішили, що в разі визнання частини цього Договору недійсною (незаконною), сам Договір і без включення в нього недійсної (незаконної) частини вважається укладеним. В цьому випадку Сторона цього Договору не може посилатися на те, що без включення недійсної (незаконний) частини в Договір вона б його не уклала.

8.5. Все викладене, становить єдиний текст Договору, який замінює всі попередні переговори, листування, угоди, пропозиції і заяви, укладені або висловлені Сторонами по предмету Договору в усній або письмовій формі.

8.6. У всіх випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України


9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

OSVČ Barachevskyi Stanislav

IČO 19700598

Česká Republika